Leveringsvoorwaarden

Onderstaande Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Saunawinkel.nl, kunt u hier als PDF-bestand downloaden.

Artikel 1 Identiteit van de onderneming en definities

1.1. “Saunawinkel.nl” is een handelsnaam van Sauna & Poolcare BV en is gevestigd aan de John F Kennedylaan 73A te 5555 XC Valkenswaard (KvK 17149609, BTW nr NL811056788B01). Saunawinkel.nl is op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar onder nummer 0402041045 (vanuit buitenland:+31402041045) of via email: info@saunawinkel.nl.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Saunawinkel: Sauna & Poolcare BV handelende onder de naam “Saunawinkel.nl” (hierna: SAUNAWINKEL), alsmede derden welke voor en/of namens SAUNAWINKEL werkzaamheden, leveringen of diensten verrichten;
Wederpartij: Iedere rechts- of natuurlijke persoon of onderneming die met SAUNAWINKEL een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door SAUNAWINKEL te verrichten leveringen en/of diensten. Afwijkende bedingen, regelingen of afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk door SAUNAWINKEL zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door SAUNAWINKEL te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.
2.2 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Door aan SAUNAWINKEL een opdracht te verstrekken of met SAUNAWINKEL een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij uitdrukkelijk afstand van eventueel door hem gehanteerde eigen voorwaarden in welke vorm of van welke inhoud dan ook.
2.3 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de vernietigde c.q. nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
2.4 Deze voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van SAUNAWINKEL en door SAUNAWINKEL getoonde prijzen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van (type)fouten en (prijs)wijzigingen, onder meer als gevolg van (wettelijke) voorschriften.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SAUNAWINKEL. SAUNAWINKEL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SAUNAWINKEL dit aan de wederpartij mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.3 SAUNAWINKEL heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4 Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en beschrijvingen, vermeld op het internet en/of in folders, catalogi, prijscouranten en offertes van SAUNAWINKEL alsmede opgaven of adviezen over maten, capaciteiten, mogelijkheden e.d., óók indien mondeling genoemd, zijn vrijblijvend en voor SAUNAWINKEL niet bindend. Afwijking van aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid zijdens SAUNAWINKEL welke het gevolg is van het gebruik van door SAUNAWINKEL geleverde en/of geïnstalleerde zaken.
3.5 Is aan de wederpartij een afbeelding, monster en/of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 Wijziging in de bestelling

4.1 In het geval een bestelling in gedeelte wordt uitgeleverd en er voor die bestelling in zijn geheel geen volledige betaling heeft plaats gevonden, is SAUNAWINKEL gerechtigd om, indien een wijziging optreedt in de prijzen van materialen, grond- of brandstoffen, verhouding van betaalmiddelen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren waardoor de kostprijs van SAUNAWINKEL hoger wordt dan op het moment van aanvaarding van de bestelling, deze prijsverhoging door te berekenen aan de wederpartij ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was, op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst. In dat geval is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door SAUNAWINKEL.
4.2 In geval van wijziging in een door SAUNAWINKEL geaccepteerde bestelling, welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is SAUNAWINKEL gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5 Levering en leveringstermijn

5.1 Alle leveringen geschieden af magazijn te Valkenswaard, tenzij de levering rechtstreeks van de leverancier van SAUNAWINKEL aan de wederpartij plaatsvindt, in welk geval de levering uit het magazijn van deze leverancier geschiedt. De wijze van transport zal door SAUNAWINKEL worden bepaald. Mocht de wederpartij verzoeken om een andere wijze van verzending, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste. Het risico van de te leveren zaken gaat op de wederpartij over, op het moment dat zij de plaats, vanaf waar het vervoer naar de wederpartij plaatsvindt, hebben verlaten, ongeacht de wijze van vervoer. Het risico, van welke aard dan ook, tijdens vervoer is steeds voor de wederpartij.
5.2 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij.
5.3 Indien de zaken om wat voor reden dan ook niet bij de wederpartij afgeleverd kunnen worden of indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de wederpartij komen. In zodanig geval zal SAUNAWINKEL de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding, opslaan en de wederpartij schriftelijk berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn zal SAUNAWINKEL gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is SAUNAWINKEL gerechtigd de zaak voor en namens de wederpartij te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de wederpartij openstaande facturen. Niettemin blijft de wederpartij verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak aan SAUNAWINKEL (volledig) te voldoen.
5.4 De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd voor uitvoering van de verkregen opdracht in het bezit van SAUNAWINKEL zijn gekomen en wij betaling van de bestelling hebben ontvangen.
5.5 De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn voor SAUNAWINKEL niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van SAUNAWINKEL tot al hetgeen SAUNAWINKEL ter zake van deze zaken, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de wederpartij aan SAUNAWINKEL is verschuldigd, is voldaan, dan wel waar door de wederpartij zekerheid voor is gesteld. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de zaken aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen. SAUNAWINKEL is bij niet (tijdige) betaling gerechtigd, ook in geval van faillissement van de wederpartij, surséance van betaling van de wederpartij, aanvraag tot schuldsanering van de wederpartij of beslag door derden gelegd bij de wederpartij, de zaken ter zake weer tot zich te nemen en/of afgifte daarvan te vorderen dan wel onder zich te houden, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, zij het direct of indirect en die bij de wederpartij of haar afnemers zou kunnen ontstaan, door het uitoefenen van deze rechten. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, mogen door de wederpartij niet worden doorverkocht en niet worden gebruikt of verbruikt.

Artikel 7 Prijzen en betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen inclusief BTW, maar exclusief eventuele administratiekosten, transportkosten en overheidsheffingen, van welke aard dan ook.
7.2 Tenzij anders is overeengekomen worden bestellingen door elektronische of contante betaling of via bankoverschrijving of creditkaart vooraf voldaan.
7.3 Bij deellevering is SAUNAWINKEL gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen.
7.4 Bij het niet nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij heeft SAUNAWINKEL het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden, zonder dat SAUNAWINKEL hierdoor schadeplichtig jegens de wederpartij wordt, onverminderd SAUNAWINKEL’s rechten op volledige schadevergoeding.
7.5 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege, in gebreke te zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en heeft SAUNAWINKEL het recht een contractuele boete vanaf de vervaldag van de factuur van 1% (een procent) over het openstaande factuurbedrag per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend, onverminderd de aan SAUNAWINKEL verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten zijn begrepen, welke door SAUNAWINKEL worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen tenminste 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag.
7.6 SAUNAWINKEL heeft steeds het recht om zowel voor als na het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij betalingszekerheden te verlangen en de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, totdat ten genoegen van SAUNAWINKEL zodanige zekerheden zijn gesteld.
7.7 SAUNAWINKEL is steeds gerechtigd de contractuele verplichtingen op te schorten indien zij gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de wederpartij of aan het nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij.

Artikel 8 Klachten en garantie

8.1 SAUNAWINKEL staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en geschikt is voor normaal gebruik. Niet te min is de wederpartij gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering op schade en gebreken te onderzoeken.
8.2 Alle klachten dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na aflevering van de zaken, voltooiing van de werkzaamheden of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht de betreffende zaken en/of werkzaamheden te hebben goedgekeurd.
8.3 Klachten betreffende de geleverde zaken kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien de wederpartij alle ter zake geldende instructies heeft opgevolgd. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer de wederpartij het product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken of indien de wederpartij tot gebruik, bewerking, verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek redelijkerwijze had kunnen constateren. Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van een technische of een natuurlijke onvermijdbare afwijking van de zaak. Klachten die het gevolg zijn van ondeugdelijke opslag van de zaken door de wederpartij, onjuist gebruik van de zaken door de wederpartij en/of diens afnemer of verband houdende met de (on)deugdelijkheid van de ruimte, waarin de zaak wordt en/of is verwerkt, geïnstalleerd en/of geplaatst, kunnen nimmer in behandeling worden genomen. Voor gebreken en fouten alsmede de gevolgen hiervan, ook bij doorlevering aan derden, kan slechts garantie worden gegeven indien en voor zover de leveranciers van SAUNAWINKEL ten aanzien van SAUNAWINKEL garantie geven. De wederpartij dient de gegrondheid van de klacht aan te tonen en dat zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door SAUNAWINKEL zijn geleverd. Bij een klacht waarvan de gegrondheid door de wederpartij is bewezen en door SAUNAWINKEL is geaccepteerd, kan SAUNAWINKEL naar haar keuze de zaken of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, vervangen of de factuurwaarde daarvan vergoeden.
8.4 Indien de wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen een bedenktermijn van veertien (14) dagen na aflevering aan SAUNAWINKEL te retourneren
8.5 Tijdens de bedenktermijn zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product wordt behouden. Indien de wederpartij het product wenst te retourneren, dient deze van te voren via email of telefonisch zijn voornemen voor retourzending bij SAUNAWINKEL te melden en zal de wederpartij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SAUNAWINKEL retourneren, conform de door SAUNAWINKEL verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij dient een bewijs van (retour)zending te bewaren en op verzoek van SAUNAWINKEL aan SAUNAWINKEL te kunnen verstrekken. Indien de wederpartij na afloop van de bedenktermijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.6 De wederpartij kan de volgende producten niet retour sturen. Op deze producten is het herroepingsrecht niet van toepassing:
a. producten die door SAUNAWINKEL op speciaal verzoek en/of op specificaties van de wederpartij zijn besteld bij haar leverancier of op enige wijze tot stand heeft (laten) brengen of produceren;
b. producten die duidelijk persoonlijk en/of hygiënisch van aard zijn;
c. producten die kunnen bederven of verouderen en/of die in het algemeen door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. kranten, tijdschriften, audio- en video-opnamen en (computer)software
e. producten waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
8.7 Indien de wederpartij de voor retourzending in aanmerking komende producten na aanmelding bij SAUNAWINKEL en in overeenstemming met de door SAUNAWINKEL verstrekte instructies voor retourzending, aan SAUNAWINKEL retourneert, zal SAUNAWINKEL na ontvangst van deze retourzending de geretourneerde producten controleren en beoordelen. Indien na controle de retourzending door SAUNAWINKEL wordt geaccepteerd zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de wederpartij worden terugbetaald.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 SAUNAWINKEL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van de zaken en/of gebruik in strijd met gebruiksvoorschriften en/of handleidingen en/of als gevolg van de door de wederpartij of door derden uitgevoerde werkzaamheden.
9.2 SAUNAWINKEL is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade aan de wederpartij of aan derden, ontstaan ten gevolge van het verwerken of het gebruik van ondeugdelijke materiaal of een ondeugdelijke zaak of van constructiefouten in de gebruikte zaken, behoudens door de wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld zijdens SAUNAWINKEL.
9.3 De aansprakelijkheid van SAUNAWINKEL ter zake van ondeugdelijkheid van de door haar geleverde zaken c.q. verstrekte adviezen en/of uitgevoerde werkzaamheden zal nimmer een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de betreffende factuur te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten. In het geval de aansprakelijkheid gedekt wordt door een of andere verzekering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.
9.4 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SAUNAWINKEL de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10 Overmacht

10.1 SAUNAWINKEL is gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode te verlengen, gedurende welke SAUNAWINKEL door overmacht verhinderd is, aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht is sprake, indien SAUNAWINKEL na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie SAUNAWINKEL de benodigde materialen, grondstoffen of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan tengevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van SAUNAWINKEL niet meer kan worden verlangd.
10.2 Indien door overmacht de levering meer dan 90 (negentig) dagen vertraagd wordt, zijn zowel SAUNAWINKEL als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft SAUNAWINKEL recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst door SAUNAWINKEL reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan 90 (negentig) dagen wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting, om hetgeen hem reeds geleverd was naar SAUNAWINKEL terug te zenden, echter geheel voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij onomstotelijk kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 11 Diversen

11.1 Onverminderd de aan SAUNAWINKEL verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan SAUNAWINKEL een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al haar vorderingen terstond opeisbaar, ingeval de wederpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de wederpartij schuldsanering of surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, deze komt te overlijden.
11.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartij en SAUNAWINKEL, dan wel tussen SAUNAWINKEL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen wederpartij en SAUNAWINKEL, is SAUNAWINKEL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SAUNAWINKEL.
11.3 Indien de wederpartij aan SAUNAWINKEL schriftelijk opgave doet van een adres, is SAUNAWINKEL gerechtigd naar dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de wederpartij aan SAUNAWINKEL schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
11.4 SAUNAWINKEL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op alle met SAUNAWINKEL gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in of (gedeeltelijk) vertaald naar een ander taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door SAUNAWINKEL te verrichten leveringen en/of diensten is telkens de ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst van kracht zijnde versie van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Winkelmand

Product menu